ZPO w SŁUPSKU

Oferty pracy

Oferta pracy dla nauczyciela praktycznej nauki zawodu:

Wykształcenie:

– wyższe techniczne zawodowe w zawodzie mechanika, mechatronika elektrotechnika, elektromechanika, budownictwo

– wynagrodzenie zgodnie z tabelą minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 4908 złotych,

lub

– średnie lub wyższe techniczne zawodowe w zawodzie mechanika, mechatronika, elektrotechnika, elektrotechnika, budownictwo i minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe w jednej z powyższych dziedzin przy obsłudze, diagnostyce i naprawach pojazdów samochodowych lub urządzeń mechanicznych, elektromechanicznych

– wynagrodzenie od 5148 złotych.

Wymagania:

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu powinien charakteryzować się otwartością, wzbudzać zaufanie. Konieczne jest posiadanie umiejętności słuchania, nawiązywania kontaktów zwłaszcza z młodzieżą. Pożądana jest cierpliwość, zdolność koncentracji uwagi, podzielność uwagi, a także spostrzegawczość i dobra pamięć. W pracy nauczyciela potrzebna jest zdolność obserwacji, wyciągania logicznych wniosków, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji. Powinien cechować się samokontrolą, dojrzałością  i odpornością emocjonalną. Przydatne umiejętności to zdolność formułowania myśli w mowie i na piśmie, planowania i organizacji pracy, sprawny refleks. Dobrze, gdy nauczyciel ma zdolności techniczne, jest osobą kreatywną i twórczą, stale rozwijającą się, otwartą na nowe doświadczenia. Pożądana jest dobra sprawność fizyczna. Nauczyciel powinien odznaczać się sprawnością narządu wzroku oraz mieć zdolności manualne. Istotny jest także słuch umożliwiający komunikację werbalną.

Branża mechaniczna: niezbędne są predyspozycje i umiejętności do nauczania podstawowych technik wytwarzania stosowanych w przeróbce metali i tworzyw: obróbki skrawaniem ręcznie i maszynowo, obróbki plastycznej i cieplnej, spajania, szybkiego prototypowania, programowania oraz obsługi maszyn CNC oraz kontroli technicznej.

Zakres obowiązków:

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w specjalistycznych pracowniach dla uczniów szkół branżowych oraz techników, a w szczególności:

– przekazywanie uczniom wiedzy i umiejętności z zakresu nauczanego przedmiotu; którego celem jest nabycie przez uczniów umiejętności praktycznych w wybranym zawodzie,

– realizowanie programów nauczania z zachowaniem korelacji z zawodowymi przedmiotami teoretycznymi, dostosowywanie treści kształcenia do wymogów stawianych przez zakłady pracy, 

Wykonywanie prac wynikających z realizacji zadań statutowych ZPO

Kontakt:

Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Słupsku Marek Książek – budownictwo

pozostałe zawody Kierownik ZPO Leszek Kierbić lub kierownik ZPO Adam Drobkiewicz tel: 59 845 73 33, 845 70 00